Gộp 2 dictionaries trong Python chỉ với 1 câu lệnh

Merge two Python dictionaries in a single expression

Bạn có thể gộp 2 dictionaries trong Python 1 cách dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất.

# How to merge two dictionaries in Python

>>> x = {'a': 1, 'b': 2}
>>> y = {'b': 3, 'c': 4}

# Python 3.5+
>>> z = {**x, **y}
>>> z
{'c': 4, 'a': 1, 'b': 3}

# In Python 2 you can use
>>> z = dict(x, **y)
>>> z
{'a': 1, 'c': 4, 'b': 3}

Trong trường hợp có key trùng, key đó sẽ được thay thế theo thứ tự từ trái qua phải.

Tham khảo: realpython

#python