trandatdt

The Art of Simple

Daemon là gì?

Daemon là một thuật ngữ thường gặp khi các bạn sử dụng các hệ điều hành nhân Linux. Nó là chương trình chạy nền giống như các service trên Windows, có thể tắt mở tự động mà không ảnh hưởng gì đến giao diện người dùng. Các daemon process thường gặp như là web server hay là database.

Làm thế nào để kiểm tra các daemon?

Read more...