Daemon là gì? Làm thế nào để kiểm tra các daemon?

Daemon là gì?

Daemon là một thuật ngữ thường gặp khi các bạn sử dụng các hệ điều hành nhân Linux. Nó là chương trình chạy nền giống như các service trên Windows, có thể tắt mở tự động mà không ảnh hưởng gì đến giao diện người dùng. Các daemon process thường gặp như là web server hay là database.

Làm thế nào để kiểm tra các daemon?

Vì các daemon luôn luôn chạy nền nên để kiểm tra các daemon ta sử dụng lệnh sau:

service --status-all

service --status-all

Trong danh sách hiện ra là các daemon trên Ubuntu. Các dòng có dấu [+] là các deamon đang chạy, và ngược lại dấu [–] là đang “ngủ”.

Xem thêm thông tin tại

man service

#linux #daemon