Các cách để kiểm tra nhiều flags cùng lúc trong Python

Test multiple flags at once in Python

Có nhiều cách để kiểm tra các flags cùng lúc trong Python:

# Different ways to test multiple
# flags at once in Python

x, y, z = 0, 1, 0

# Cách thông thường
if x == 1 or y == 1 or z == 1:
    print('Hi there!')

# Cách trông có vẻ chuyên nghiệp hơn :D
if 1 in (x, y, z):
    print('Hi there!')

# Kiểm tra truthiness
if x or y or z:
    print('Hi there!')

# hoặc
if any((x, y, z)):
    print('Hi there!')

Tham khảo: realpython

#python