trandatdt

python

numpy

Giả sử chúng ta muốn tạo ra một list chứa các số integer như sau:

arr = list(range(1000000))

Bạn đoán Python sẽ dùng bao nhiêu memory để lưu list arr? Hmm... Ở đại học ta được học integer là 4 bytes (tùy máy tính, tùy compiler), vậy tính ra với một triệu phần tử thì sẽ ~4MiB?

Trong thực tế, Python tốn ~36MiB để lưu arr và các số integer này.

Read more...

Test multiple flags at once in Python

Có nhiều cách để kiểm tra các flags cùng lúc trong Python:

Read more...

Merge two Python dictionaries in a single expression

Bạn có thể gộp 2 dictionaries trong Python 1 cách dễ dàng chỉ với 1 dòng lệnh duy nhất.

Read more...